Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong kỳ 2014-2018
Số ký hiệu 684/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

ban hành trong kỳ 2014 - 2018

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục 419 văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần (Phụ lục I);

2. Danh mục 400 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục II);

3. Danh mục 23 văn bản hết hiệu lực một phần (Phụ lục III);

4. Danh mục 39 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Phụ lục IV).

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương:

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong kỳ 2014 - 2018 trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Trung tâm Công báo – Tin học thực hiện việc đăng công báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành trong kỳ 2014 - 2018.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Phụ lục IV Quyết định này, các Sở, ban, ngành khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Trung tâm Công báo – Tin học;

- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng;

- Lưu: VT, NC, TTPVHCC-KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH 

 

                                                                                          (Đã ký)  

 

 

Nguyễn Văn Yên

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.