Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019
Số ký hiệu 202/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/01/2020
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 14/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2019, cụ thể như sau:

          1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 55 văn bản (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ kèm theo);

          2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 29 văn bản (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.