Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020
Số ký hiệu 298/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2021
Nội dung QUYẾT ĐỊNH

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh

hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số:  08/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020, cụ thể như sau:

1. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 37 văn bản (Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ kèm theo);

2. Số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 34 văn bản (Có Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.