Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số ký hiệu 620/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của

HĐND, UBND tỉnh Bình Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất cả nước kỳ 2014-2018;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định kỳ 2014-2018;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 21/TTr-STP ngày 25/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, cụ thể như sau:

          1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

          2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định được tổng hợp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

          3. Danh mục bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

          4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

          5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

          6. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định cần đình chỉ thi hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ/ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

          Điều 2.

          1. Các sở, ban, ngành căn cứ Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; đăng toàn văn Quyết định này và các Danh mục kèm theo trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan.

          2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

          3. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng toàn văn Quyết định này và các Danh mục văn bản trên Công báo tỉnh; đăng toàn văn Quyết định, các Danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.