Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018
Số ký hiệu 196/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

____________________

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 7/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018: 507 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hết hiệu lực toàn bộ: 179 văn bản; ngưng hiệu lực toàn bộ: 0 văn bản.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hết hiệu lực một phần: 35 văn bản; ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng còn hiệu lực: 332 văn bản.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần đình chỉ thi hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ/ban hành mới: 77 văn bản.

Điều 2. Công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng còn hiệu lực, gồm: 307 văn bản.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Các Sở, ban, ngành căn cứ danh mục cần đình chỉ thi hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế/bãi bỏ/ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý, phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; đăng toàn văn Quyết định này và các danh mục kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; đăng tải toàn văn Quyết định, các danh mục văn bản và Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện đăng toàn văn Quyết định này và các danh mục văn bản trên Công báo tỉnh Cao Bằng và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.