Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 414/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Số ký hiệu 414/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

_______

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 77/HĐND-PC ngày 15/01/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr-STP ngày 18/02/2019,

 

                    QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 -2018 (mẫu số 03): 86 văn bản.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (mẫu số 04): 39 văn bản.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (mẫu số 05): 457 văn bản.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (mẫu số 06): 122 văn bản.

2. Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong kỳ hệ thống hóa 2014 -2018: 457 văn bản.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hoá trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng Công báo tỉnh danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo quy định của pháp luật.

  2. Căn cứ Danh mục văn bản tại điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, các sở, ban, ngành có trách nhiệm tham mưu soạn thảo, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.