Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định 405/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018 )
Số ký hiệu 405/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật

của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018

----------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 10/TTr-STP ngày 25/02/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ2014-2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2014-2018, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Địnhtrong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

 

Điều 2.

1. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc trình HĐND tỉnh xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại khoản 5, Điều 1 theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.