Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019 - 2023
Số ký hiệu 445/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/02/2024
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân

tỉnh Quảng Trị kỳ 2019 - 2023

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023;  

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023;  

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 – 2023;

5. Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 (bản điện tử);

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

          Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Ban pháp chế - HĐND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

                                     CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Võ Văn Hưng

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.