Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Số ký hiệu 245/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2019
Nội dung

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

-----------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 (kỳ 2) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 38 văn bản.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 10 văn bản.

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 414 văn bản.

  - Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: gồm 74 văn bản.

(Có các Danh mục văn bản kèm theo; các văn bản tại các Danh mục văn bản được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Trị).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản được công bố tại Quyết định này:

       1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018.

       2. Căn cứ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 được công bố kèm theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

       Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Chính

 

 

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.