• Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 39/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND

  Quy định một số mức chi đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng được hưởng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  17/12/2018

 • Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt Đề án Sửa chữa, mở rộng mặt đường các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 - 2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND

  Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND

  Ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  07/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung kế hoạch trung hạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  07/12/2018

  17/12/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.