• Thông tư 44/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 45/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 43/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 39/2020/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  15/05/2020

  01/07/2020

 • Thông tư 40/2020/TT-BTC

  Huớng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật kiểm toán độc lập

  15/05/2020

  01/07/2020

 • Thông tư 35/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Gỉấỵ phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kỉnh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm đinh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 33/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 36/2020/TT-BTC

  Quỵ định mửc thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thảỉ vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 34/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

  05/05/2020

  05/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 23/2020/TT-BTC

  Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

  13/04/2020

  01/06/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.