• Nghị định 114/2020/NĐ-CP

  Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

  25/09/2020

  03/08/2020

 • Nghị định 100/2020/NĐ-CP

  Về kinh doanh hàng miễn thuế

  28/08/2020

  15/10/2020

 • Quyết định 23/2020/QĐ-TTg

  Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

  14/08/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-TTg

  Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

  10/08/2020

  10/08/2020

 • Thông tư 74/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

  10/08/2020

  10/08/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 72/2020/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

  31/07/2020

  10/08/2020

 • Thông tư 71/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

  30/07/2020

  30/07/2020

 • Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14

  Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

  27/07/2020

  01/08/2020

 • Thông tư 70/2020/TT-BTC

  Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT- BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

  17/07/2020

  31/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.