This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/botaichinh/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=7344&Keyword="> [Toàn văn]

 • Luật Không số Đất đai (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 25/2001/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh Không số Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam (bị bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (3)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (3)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.