• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/1990
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1989

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH MỘT SỐ THUẾ MỚI

 

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng bộ trưởng;

QUYẾT NGHỊ :

Uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước ra các Pháp lệnh về thuế tài nguyên, thuế thu nhập, thuế vốn và thuế thổ trạch.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Lê Quang Đạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.