• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/1959
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 01-TC/HCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 7 năm 1959

THÔNG TƯ

Về việc thống nhất mẫu sổ lương

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Các đơn vị dự toán cấp trung ương.

Cho đến nay mỗi nơi lập sổ lương bổng một khác, không có mẫu mực thống nhất. Cách làm cũng mỗi nơi một khác: nơi thì đánh máy sẵn thành nhiều bản dùng làm nhiều tháng, nếu cần thì sửa chữa thêm bớt, nơi thì hàng tháng phải viết tay tốn rất nhiều thì giờ.

Đặc biệt là rất ít nơi lập “Sổ thống kê theo dõi lương bổng” của tất cả nhân viên của cơ quan hoặc “Phiếu kiểm soát lương bổng cá nhân”, nên không nắm được chắc chắn số người lĩnh lương ở cơ quan, hoặc khi cần làm truy lĩnh lương thiếu hay truy nộp lương lĩnh thừa cho một số cán bộ nào đó cũng bị lúng túng vì phải tra cứu nhiều tài liệu.

Đứng trước tình hình ấy, Bộ Tài chính nhận thấy cần phải thống nhất cách lập sở lương bổng của cán bộ nhân viên nhằm đạt các mục đích sau đây:

1) Kiểm soát dễ dàng số lương và phụ cấp của mỗi cán bộ, đối chiếu dễ dàng tháng trước với tháng sau để phát hiện chênh lệch, đồng thời nắm được chắc chắn tổng số cán bộ trong biên chế của cơ quan lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng.

2) Giảm bớt thì giờ trong việc làm lương hàng tháng. Hàng tháng không phải đánh máy hoặc viết tay sổ lương.

3) Tiết kiệm số lượng giấy để lập sổ lương.

Vậy Bộ Tài chính xin đề nghị lập một sổ lương và phụ cấp dùng luôn trong một năm. Sổ lương này mở như một quyển sách, mỗi tháng một trang. Hàng tháng không viết lại các cột “Họ tên”, “Bậc lương”, “Số con được hưởng trợ cấp”.

Kèm theo đây mẫu sổ lương và bảng lương dẫn cách sử dụng sổ lương đó. Sổ lương này thay thế cho “Sổ thống kê theo dõi lương bổng của cơ quan” và “Phiếu kiểm soát lương bổng cá nhân”.

Sổ lương không phải kèm theo quyết toán hàng tháng. Khi nào cần nghiên cứu, cơ quan Tài chính sẽ cử cán bộ đến xem tại chỗ hoặc mượn xem xong rồi trả lại.

Bộ Tài chính trân trọng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và nếu thấy thuận lợi thì cho áp dụng ngay. Đơn vị nào có sáng kiến có thể giản đơn được hơn nữa và đạt được các mục đích trên đây, cho Bộ Tài chính biết để kịp thời phổ biến đi nơi khác.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.