• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/1980
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 22-TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 12 năm 1980

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thi hành việc trợ cấp tiền tàu xe cho công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động

__________________________

 Thi hành Quyết định số 314-CP ngày 1-10-1980 của Hội đồng Chính phủ, sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công đoàn Việt Nam, liên bộ hướng dẫn việc trợ cấp tiền cước tàu xe cho công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động có nhu cầu đi lại chính đáng như sau:

1. Những công nhân viên chức Nhà nước và quân nhân đang hưởng trợ cấp hưu trí, hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, nếu có nhu cầu đi lại cần thiết và chính đáng như đi thăm gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) mà có phí tổn tàu xe, sẽ được Nhà nước trợ cấp 50% tiền vé tàu, vé xe theo giá cước mới đối với người đi (không giải quyết trợ cấp tiền cước hành lí mang theo).

Khoản trợ cấp này được giải quyết như sau:

- Đối với những người về hưu, mỗi năm được trợ cấp tiền cước tàu, xe cho một lần đi lại bằng 50% tiền vé tàu, xe theo giá cước mới; nếu có nhu cầu đi lại trong phạm vi từ 100 kilômét trở xuống thì sẽ được trợ cấp thêm một lần nữa.

- Đối với những người nghỉ việc vì mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng, mỗi năm được trợ cấp tiền cước tàu, xe cho một lần đi lại không kể cự li dài hay ngắn bằng 50% tiền vé tàu, xe theo giá cước mới.

Khoản trợ cấp này chỉ được áp dụng đối với việc đi lại bằng các phương tiện vận tải công cộng của ngành đường sắt, đường bộ, đường sông và đường biển và chỉ giải quyết gọn từng năm.

2. Khi có nhu cầu đi lại, người cán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động trực tiếp đến phòng thương binh và xã hội huyện (khu phố...) nơi đang quản lý người đó, lấy giấy giới thiệu để đi đường và mua vé tàu, xe. Khi đến nơi thăm phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến để làm căn cứ cho việc thanh toán tiền trợ cấp tàu, xe.

Sau khi kết thúc chuyến đi lại như nói ở trên, người đi phải nộp cho phòng thương binh và xã hội huyện (khu phố) giấy giới thiệu đã cấp trước khi đi, có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi đến vào giấy đó, kèm theo vé tàu, vé xe hợp lệ để được thanh toán khoản tiền trợ cấp 50% giá vé tàu, vé xe theo quy định tại điểm 1 của Thông tư này.

3. Sở, Ty thương binh vào xã hội thành phố, tỉnh căn cứ vào số lượng người về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động của địa phương mình đang quản lý , dự tính số tiền cần chi cho khoản trợ cấp vé tàu, vé xe nói trên và ghi số tiền đó vào phần dự toán kinh phí về các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng quý, hàng năm để gửi về Bộ Thương binh và xã hội xét duyệt, cấp phát và theo dõi việc quyết toán của Sở, Ty về khoản tiền nói trên.

Khi cấp giấy giới thiệu để đi đường và trả tiền trợ cấp vé tàu, vé xe cho người được hưởng, phòng thương binh và xã hội huyện (khu phố...) phải ghi vào sổ theo dõi từng người và phải thu đủ các chứng từ hợp lệ như đã nói ở điểm 2, cuối mỗi quý và cuối năm quyết toán với Sở, Ty thương binh và xã hội theo chứng từ thực chi.

Việc trợ cấp tiền tàu, xe cho công nhân, viên chức và quân nhân đã nghỉ việc có nhu cầu đi lại chính đáng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, giá cả sinh hoạt chưa ổn định... Vì vậy trong khi thi hành cần nắm vững và giải thích cho những người được hưởng trợ cấp hiểu rõ ý nghĩa của việc trợ cấp này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ảnh về hai Bộ Tài chính và Thương binh và xã hội.

Đang cập nhật Bộ Tài chính

Đang cập nhật Bộ Thương binh và xã hội

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.