This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/hungyen/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=34084&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT Hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, trạm phát sóng di dộng ở đô thị

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 07/2003/QĐ-BTS Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 08/2003/QĐ-BTS Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 04/2006/NĐ-CP Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 05/2006/NĐ-CP Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 15/2006/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 312/QĐ-TTg Về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 313/QĐ-TTg Về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 361/QĐ-TTg Về việc thành lập Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ Giao thông vận tải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 670/QĐ-TTg Về việc thành lập Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia thuộc Bộ Y tế

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 126/2007/QĐ-TTg Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 07/2007/QĐ-BCT Về việc bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (3)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.