• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Luật 30/2001/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/12/2001 Văn bản được ban hành 30/2001/QH10
07/01/2002 Văn bản có hiệu lực 30/2001/QH10
01/07/2007 Được bổ sung 83/2007/QH11
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 30/2001/QH10
01/01/2016 Bị hết hiệu lực 57/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.