• Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/08/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

  21/08/2020

  02/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  07/08/2020

  18/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết đíịnh số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/08/2020

  14/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/06/2020

  15/07/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/06/2020

  20/06/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  V/v Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở Tài chính

  02/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  12/05/2020

  22/05/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

  17/04/2020

  01/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.