• Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/09/2018

  17/09/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

  04/09/2018

  15/09/2018

 • Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

  28/08/2018

  07/09/2018

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng trị

  28/08/2018

  10/09/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/08/2018

  30/08/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  21/06/2018

  01/07/2018

 • Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

  V/v Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị

  21/06/2018

  01/07/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/06/2018

  01/07/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.