• Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  29/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

  Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 161/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 166/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 160/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.