• Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13/10/2020

  23/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  02/10/2020

  12/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trống lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/09/2020

  30/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 61/2020/NQ-HĐND

  Về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

  10/09/2020

  10/09/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/08/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

  21/08/2020

  02/09/2020

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  07/08/2020

  18/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết đíịnh số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/08/2020

  14/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/07/2020

  05/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.