• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/06/2020

  15/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/06/2020

  19/06/2020

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/06/2020

  20/06/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  V/v Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở Tài chính

  02/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  12/05/2020

  22/05/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ỏ cấp xã; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/06/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/06/2020

 • Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  21/04/2020

  01/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.