• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Luật 56/2005/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
29/11/2005 Văn bản được ban hành 56/2005/QH11
01/07/2006 Văn bản có hiệu lực 56/2005/QH11
01/08/2009 Bị thay thế 1 phần 38/2009/QH12
01/08/2009 Bị bãi bỏ 1 phần 38/2009/QH12
01/08/2009 Được bổ sung 38/2009/QH12
01/09/2009 Được bổ sung 34/2009/QH12
01/07/2015 Văn bản hết hiệu lực 56/2005/QH11
01/07/2015 Bị hết hiệu lực 65/2014/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.