• Quyết định 633/2009/QĐ-UBND

  Về ban hành Quy đinh về trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi Nhà nuóc thu hồi đất trên địa bàn quận 4

  25/05/2009

  01/06/2009

 • Quyết định 1067/2006/QĐ-UBND-TH

  Về chuyển từ chế độ khoán định biên và kinh phí hoạt động sang chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với phường.

  27/09/2006

  04/10/2006

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.