• Quyết định 59/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định lộ trình 03 năm (2023-2025)

  22/09/2023

  05/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 58/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ điểm a khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/09/2023

  05/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 57/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/09/2023

  10/10/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 56/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định

  10/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định 55/2023/QĐ-UBND

  Quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

  07/09/2023

  20/09/2023

 • Quyết định 54/2023/QĐ-UBND

  Bổ sung Điều 6a của Quy định kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

  25/08/2023

  05/09/2023

 • Quyết định 53/2023/QĐ-UBND

  Bổ sung khoản 10a Điều 40 của Quy định kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

  23/08/2023

  05/09/2023

 • Quyết định 52/2023/QĐ-UBND

  Về kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

  21/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 51/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  21/08/2023

  01/09/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.