• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 51/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công

và dự toán các công trình xây dựng trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế tại Văn bản số 1423/BQL-QLQHXD ngày 26/7/2016; ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1065/SXD QLXD ngày 18/8/216,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các dự án xây dựng trong Khu kinh tế, các Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên môn có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2016 và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

phan cao thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.