• Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục và Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng

  30/12/2010

  09/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 49/2010/QĐ-UBND

  Huỷ bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

  30/12/2010

  09/01/2011

 • Quyết định 48/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản lý nhà nước về giá trên địa bàn

  29/12/2010

  08/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/12/2010

  30/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 44/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  17/12/2010

  27/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 43/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

  07/12/2010

  17/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 42/2010/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 153/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

  06/12/2010

  16/12/2010

 • Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng

  06/12/2010

  16/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 107/2010/NQ-HĐND

  Đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  03/12/2010

  13/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.