• Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định trợ cấp hằng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hằng tháng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  10/01/2011

  20/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

  Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính

  10/01/2011

  20/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.