• Quyết định 17/2024/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  08/05/2024

  23/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  08/05/2024

  23/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 16/2024/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  06/05/2024

  22/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  06/05/2024

  22/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Đà Nẵng

  25/04/2024

  10/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  22/04/2024

  06/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  15/04/2024

  29/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn

  10/04/2024

  22/04/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ một phần Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố

  18/03/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Biển đảo và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

  18/03/2024

  01/04/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.