• Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội

  10/07/2008

  09/08/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng văn hóa và thông tin thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện

  30/06/2008

  15/07/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BCN-BNV

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương

  29/10/2003

  05/12/2003

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.