• Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

  13/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh

  12/09/2023

  25/09/2023

 • Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 8 của Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh

  31/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  30/08/2023

  10/09/2023

 • Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  04/08/2023

  18/08/2023

 • Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  05/06/2023

  15/06/2023

 • Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND

  Về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/05/2023

  10/06/2023

 • Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/05/2023

  20/05/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.