• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2022
UBND TỈNH QUẢNG NAM
Số: Số: 10/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về tiêu chuẩn đối với
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành
kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ,
công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách
ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công
chức xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 05/KL-KTrVB ngày 06 tháng 01 năm 2022
của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật- Bộ Tư pháp về kết luận kiểm tra
Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày
17 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02
năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 567/TTr-SNV ngày
16 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ,
công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

“1. Cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) bao gồm các chức
vụ sau đây: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân
dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Việt Nam.”.

Điều 2. Bãi bỏ các Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Mục 2 Chương II
Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển
dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm
theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND
tỉnh Quảng Nam (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2020/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày
09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Điều 3. Về tiêu chuẩn đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thực hiện theo
Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2022 và
bãi bỏ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 và Quyết
định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng
Nam.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trí Thanh

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.