• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2024
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: số 37/2023/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X,

KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 quy định về tinh giản biên chế;

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 8349/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023; số 8924/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 về đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; các Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: số 187/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023, số 238/BC-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2023; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghỉ công tác trong thời gian 24 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đơn vị hành chính.

2. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ Ngoài chế độ, chính sách tinh giản biên chế được hưởng theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ thêm như sau:

1. Đối với nghỉ hưu trước tuổi Hỗ trợ thêm một lần bằng 70% tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (không bao gồm chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/01 trường hợp.

2. Đối với thôi việc ngay

a) Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã:

Được hỗ trợ thêm một lần bằng 80% tổng kinh phí được hưởng theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (không bao gồm chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/01 trường hợp.

b) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

Hỗ trợ một lần theo thời gian công tác, cụ thể: Thời gian công tác dưới 05 năm: hỗ trợ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)/01 trường hợp. Thời gian công tác từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm: hỗ trợ 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)/01 trường hợp. Thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên: hỗ trợ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)/01 trường hợp.

3. Đối tượng đã hưởng chính sách hỗ trợ tại các khoản 1, 2 Điều này nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền hỗ trợ đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị chi trả.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết.

b) Kịp thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những vướng mắc, khó khăn (nếu có) trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2024./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Việt Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.