• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 177/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã LaÊê, LaDêê, điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Zuôih và xã Tà Bhing để thành lập 03 xã mới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 25

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý và Thông tư số 19/BT ngày 30 tháng 01 năm 1979 của Bộ trưởng phủ Thủ tướng về việc điều chỉnh địa giới các quận, huyện, xã và các đơn vị tương đương thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 4061/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã mới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã mới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số 4061/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã LaÊê, thành lập xã Chơ Chun:

1.1. Thành lập xã Chơ Chun thuộc huyện Nam Giang trên cơ sở 10.950 ha diện tích, 964 người (165 hộ) của xã LaÊê.

- Địa giới hành chính xã Chơ Chun:

+ Phía Đông giáp xã LaÊê, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Nam giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Bắc giáp xã xã Ga Ri, Axan, Tr’ Hy, huyện Tây Giang.

- Trụ sở hành chính xã Chơ Chun đặt tại thôn Blăng, xã LaÊê cũ (xã Chơ Chun sau này).

1.2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Chơ Chun, xã LaÊê còn lại diện tích 13.235,43 ha, 807 người (149 hộ).

- Địa giới hành chính xã LaÊê:

+ Phía Đông giáp các xã Zuôih, Chà Vàl, LaDêê, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã Chơ Chun và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Nam giáp xã LaDêê, huyện Nam Giang.

+ Phía Bắc giáp các xã TrHy, Lăng, huyện Tây Giang.

- Trụ sở hành chính xã LaÊê đặt tại thôn Pà Oi, xã LaÊê.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã LaDêê, thành lập xã Đắc Tôi:

2.1. Thành lập xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang trên cơ sở 6.900 ha diện tích, 813 người (180 hộ) của xã LaDêê.

- Địa giới hành chính xã Đắc Tôi:

+ Phía Đông giáp xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã LaDêê, huyện Nam Giang.

+ Phía Nam giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Bắc giáp xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.

- Trụ sở hành chính xã Đắc Tôi đặt tại thôn Đắc Rích, xã LaDêê cũ (xã Đắc Tôi sau này).

2.2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Đắc Tôi, xã LaDêê còn lại diện tích 11.378,75 ha, 1.242 người (272 hộ).

- Địa giới hành chính xã LaDêê:

+ Phía Đông giáp xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã LaÊê và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Nam giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

+ Phía Bắc giáp xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.

- Trụ sở hành chính xã LaDêê đặt tại thôn Đắc Ốc, xã LaDêê.

3. Thành lập xã Tà Pơơ trên cơ sở điều chỉnh diện tích và dân số của xã Tà Bhing và xã Zuôih thuộc huyện Nam Giang:

3.1. Thành lập xã Tà Pơơ trên cơ sở 9.370 ha diện tích và 719 nhân khẩu (155 hộ) của xã Tà Bhing; 8.193,91 ha diện tích và 313 người (78 hộ) của xã Zuôih.

Xã Tà Pơơ mới có tổng diện tích là 17.563,91 ha, 1.032 nhân khẩu (233 hộ).

- Địa giới hành chính xã Tà Pơơ:

+ Phía Đông giáp xã Tà Bhing, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã Zuôih, huyện Nam Giang.

+ Phía Nam giáp các xã Đắc Pring, Chà Vàl, huyện Nam Giang.

+ Phía Bắc giáp xã Mà Cooih, huyện  Đông Giang.

- Trụ sở hành chính xã Tà Pơơ đặt giữa thôn Vinh và thôn Pà Tôi xã Tà Bhing cũ (xã Tà Pơơ sau này).

3.2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tà Pơơ, xã Tà Bhing còn lại diện tích là 13.472,47 ha, 2.252 người (451 hộ).

- Địa giới hành chính xã Tà Bhing:

+ Phía Đông giáp xã Cà Dy, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã Tà Pơơ (mới), huyện Nam Giang.

+ Phía Nam giáp các xã Đắc Pring, huyện Nam Giang và xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn.

+  Phía Bắc giáp các xã Tà Pơơ, Cà Dy, huyện Nam Giang.

- Trụ sở hành chính xã Tà Bhing đặt tại thôn Pà Xuôr, xã Tà Bhing cũ.

3.3. Sau khi điều chỉnh để thành lập xã Tà Pơơ, xã Zuôih còn lại diện tích là 16.012,15 ha, 1.238 người (258 hộ).

- Địa giới hành chính xã Zuôih:

+ Phía Đông giáp xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang.

+ Phía Tây giáp xã LaÊê, huyện Nam Giang và xã Lăng, huyện Tây Giang.

+ Phía Nam giáp xã Chà Vàl, huyện Nam Giang.

+  Phía Bắc giáp các xã Lăng, Dang, huyện Tây Giang.

- Trụ sở hành chính xã Zuôih đặt tại thôn Công Zồn, xã Zuôih cũ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục theo quy định để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong thời gian chờ Chính phủ xem xét quyết định, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Nam Giang và các ngành, đoàn thể có liên quan chỉ đạo địa phương được điều chỉnh địa giới hành chính thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giao; đồng thời chuẩn bị những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính để đảm bảo hoạt động của đơn vị hành chính mới ngay sau khi có văn bản của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa VII, Kỳ họp thứ 25, thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sỹ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.