• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 180/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG  NAM

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 25

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4014/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh kèm theo Phương án đặt tên một số đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Phương án đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam theo Tờ trình số 4014/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Đặt tên mới cho 16 tuyến đường, gồm tên của các danh nhân văn hóa, lịch sử trong nước (Có phụ lục kèm theo).

          Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 25 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sỹ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.