• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/01/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2020
UBND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 01/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 12 tháng 1 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

                                                    _______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

   Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

            Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

   Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 689/TTr-STNMT ngày 24 tháng 12 năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

   Điều 1. Việc phân định khu vực để áp dụng hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng tại Điều 4 của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung như sau:

            - Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4: bổ sung huyện Phú Ninh.

            - Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4: hủy bỏ huyện Phú Ninh.

            - Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 4: bổ sung huyện Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

              

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Văn Thu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.