• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/1999
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 92/1999/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 18 tháng 1 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo

Khu Thương mại Lao Bảo Tỉnh Quảng Trị. (Gọi tắt là Ban chỉ đạo 219)

1/01/clip_image001.png" width="104" />                                                                  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

- Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

          - Căn cứ Quyết định 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

          - Căn cứ quyết định số 1527/1998/QĐ-UB ngày 14/12/1998 của UBND tỉnh, về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển khu Thương mại Lao Bảo;

          Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo 219 tỉnh,

 

            QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Khu Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị.

 

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các thành viên Ban chỉ đạo 219 chịu trách nhiệm nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.