• Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/07/2022

  01/08/2022

 • Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  14/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  14/07/2022

  24/07/2022

 • Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

  14/07/2022

  14/07/2022

 • Nghị quyết 52/2022/NQ-HĐND

  Về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  14/07/2022

  01/09/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

  29/06/2022

  10/07/2022

 • Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/05/2022

  10/06/2022

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/04/2022

  25/04/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.