• Nghị quyết 30/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND

  Kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 34/2023/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 32/2023/NQ-HĐND

  Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hoá sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 31/2023/NQ-HĐND

  Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 29/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 27/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

 • Nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi giải thưởng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

  28/03/2023

  08/04/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.