• Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  30/01/2023

  10/02/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  03/01/2023

  03/01/2023

 • Quyết định 44/2022/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa phương tỉnh Quảng Trị

  30/12/2022

  01/03/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 43/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  21/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 40/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2022

  31/12/2022

 • Quyết định 42/2022/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  20/12/2022

  31/12/2022

 • Quyết định 41/2022/QĐ-UBND

  Về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 39/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/12/2022

  27/12/2022

 • Quyết định 38/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  12/12/2022

  12/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.