• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/02/1999
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 209/1999QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 12 tháng 2 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Ban hành quy chế giải thưởng sáng tạo Quảng Trị

1/01/clip_image001.png" width="104" />

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Nhằm khuyến khích, động viên tài năng của những tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng quê hương Quảng Trị;

- Theo đề nghị của Hội đồng giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế "giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị".

 

 Điều 2: Giao Hội đồng giải thưởng sáng tạo tỉnh hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các thành viên của Hội đồng giải thưởng sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.