• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
QUỐC HỘI
Số: 49/2013/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 21 tháng 6 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,

đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

_______________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pp nước Cng hòa xã hi ch nga Vit Nam m 1992 đã được sửa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;

Căn cứ Lut Đt đai s 13/2003/QH11;

Căn cứ Tờ trình s 243/TTr-CP ngày 19 tháng 6 m 2013 ca Chính ph; Theo đề ngh ca y ban thưng vụ Quc hi,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Khi hết thi hn s dụng, Nhà nưc không điu chnh li đt trng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đt làm mui đã giao cho h gia đình, cá nhân theo Lut Đt đai s 13/2003/QH11; h gia đình, cá nhân trc tiếp sn xut nông nghiệp, nuôi trng thu sn, làm muối đưc tiếp tc s dụng đt cho đến khi Lut Đt đai (sa đổi) đưc ban hành và có hiu lc thi hành, khi đó thi hn s dng đt trồng cây hàng năm, đất nuôi trng thủy sn, đất làm muối ca h gia đình, nhân áp dụng theo quy định ca Lut Đt đai (sa đổi).

Điều 2.

1. Ngh quyết này hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 10 năm 2013.

2. Chính ph ng dẫn thi hành Ngh quyết này.

___________________________________________________________

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt Nam ka XIII, kỳ hp th 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.