• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2003
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 140/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 9 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao tổng cục hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệnh giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

___________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua ngày 5/7/1993; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP  ngày 28/8/1993; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 26/6/2003;

- Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2003. Bãi bỏ Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC ngày 6/7/1999 về việc ủy quyền và phân cấp cho Tổng cục thuế giải quyết một số vấn đề liên quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phụ thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tá

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.