• Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  08/12/2023

  19/12/2023

 • Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng-Dân số trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  08/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND

  Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

  08/12/2023

  19/12/2023

 • Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND

  Quy định không thu lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/11/2023

  05/12/2023

 • Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND

  Thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  24/11/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND

  Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  24/11/2023

  05/12/2023

 • Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND

  Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh Thái Bình

  20/09/2023

  02/10/2023

 • Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND

  Quy đinh về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Thái Bình

  20/09/2023

  02/10/2023

 • Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2023-2024

  20/09/2023

  02/10/2023

 • Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND

  Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2025.

  12/07/2023

  24/07/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.