• Nghị định 33/2019/NĐ-CP

  Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  23/04/2019

  17/06/2019

 • Thông tư 24/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mửc sử dụng xe ô tô

  22/04/2019

  06/06/2019

 • Thông tư 23/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bô trưởng Bộ Tài chính quy đinh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý yà sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giẩy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  19/04/2019

  05/06/2019

 • Thông tư 22/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tư, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

  16/04/2019

  01/07/2019

 • Nghị định 32/2019/NĐ-CP

  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

  10/04/2019

  01/06/2019

 • Thông tư 17/2019/TT-BTC

  Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"

  21/03/2019

  05/05/2019

 • Thông tư 15/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  18/03/2019

  01/06/2019

 • Thông tư 16/2019/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý, sử dụng kỉnh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

  18/03/2019

  10/05/2019

 • Thông tư 14/2019/TT-BTC

  Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

  15/03/2019

  01/05/2019

 • Thông tư 13/2019/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

  15/03/2019

  01/05/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.