• Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh Long An

  22/06/2020

  02/07/2020

 • Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

  Về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh

  13/04/2020

  23/04/2020

 • Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 216/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015 của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  13/04/2020

  23/04/2020

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Long An

  13/04/2020

  23/04/2020

 • Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

  Về quy định mức thưởng bằng tiền đối với các huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

  13/04/2020

  23/04/2020

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi đối với giải thi đấu thể thao do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Long An tổ chức hàng năm

  13/04/2020

  23/04/2020

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2014) trên địa bàn tỉnh Long An

  31/12/2019

  01/01/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND

  Về tỷ lệ phân cấp nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã cho ngân sách xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định đối tượng cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đối với các hộ gia đình định cư hợp pháp thuộc khu vực đô thị (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.