• Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2020-2025

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức chi bồi dưỡng công tác sao in đề, ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  20/12/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Quy định số lượng đối với Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại các xã trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2019

  01/01/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phần A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NĐ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

  29/10/2019

  11/11/2019

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi việc phân bổ diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 50/2007/NQ.HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y – bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh

  29/10/2019

  15/11/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

  29/10/2019

  11/11/2019

 • Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

  25/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.