• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2021
UBND TỈNH LONG AN
Số: 09/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long An, ngày 19 tháng 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn

thành phố Tân An, tỉnh Long An

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

 Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 24 về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 216/TTr-SVHTTDL ngày 28/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND thành phố Tân An tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đường theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Tân An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Tấn Hòa

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.