• Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao

  03/06/2021

  13/06/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  31/05/2021

  15/06/2021

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  20/04/2021

  03/05/2021

 • Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  22/03/2021

  01/04/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Quy định bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo QUyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  19/03/2021

  19/03/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

  04/03/2021

  16/03/2021

 • Quyết định 06/2021/QĐ-UBND

  Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  23/02/2021

  15/03/2021

 • Quyết định 05/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 nam 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  08/02/2021

  25/02/2021

 • Quyết định 04/2021/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  27/01/2021

  09/02/2021

 • Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

  Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tải sản cố định vô hình, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng

  22/01/2021

  01/02/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.