• Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  12/09/2019

  25/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động và mức chi của Đội Nghệ thuật quần chúng tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/09/2019

  19/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 5 Điều 8 Quy định sử dụng phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  26/08/2019

  30/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2003/CT-UBNDT ngày 08 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  09/08/2019

  20/08/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  05/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cung cấp

  31/07/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  27/06/2019

  10/07/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  25/06/2019

  10/07/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/06/2019

  01/07/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.