• Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định

  06/01/2023

  17/01/2023

 • Quyết định 01/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  05/01/2023

  15/01/2023

 • Quyết định 91/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  29/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 92/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ mặt bằng hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  29/12/2022

  10/01/2022

 • Quyết định 90/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

  28/12/2022

  09/01/2023

 • Quyết định 89/2022/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung một số nội dung vào điểm a, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng trong vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt của Xí nghiệp vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã vận tải Bình Minh

  27/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 87/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 88/2022/QĐ-UBND

  Đề án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão tỉnh Bình Định

  22/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 85/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2022

  10/01/2023

 • Quyết định 86/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

  22/12/2022

  01/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.