• Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND

  Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ

  23/03/2022

  03/04/2022

 • Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ thêm tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học nội trú tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

  23/03/2022

  03/04/2022

 • Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định

  23/03/2022

  23/03/2022

 • Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/12/2021

  ...

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2016 đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/12/2021

  21/12/2021

 • Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/12/2021

  21/12/2021

 • Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

  11/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND

  Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Vân Canh thuộc huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

  11/12/2021

  21/12/2021

 • Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

  11/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm C

  11/12/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.